داکتر انستزي

Afghanistan - (110 Views) - Full Time
Closing Date : 31-May-2019

.

3 months ago - more ...

داکتر انستزي

Afghanistan - (165 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

3 months ago - more ...

تحلیلگر و انکشاف دهنده پالیسی

Afghanistan - (213 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

انکشاف وتوسعه پالیسی های مطروحۀ وزارت صحت عامه درعرصه خدمات صحی باکیفیت وجلوگیری ازوقوع امراض مطابق با اهداف استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل

Afghanistan - (179 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

: طرح٬وبهبود بخشیدن پروژه های تکنالوژی معلوماتی غرض عرضه خدمات صحی باکیفیت درمطابقت با استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...

مسول امنیت شبکه

Afghanistan - (209 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

بهبود بخشیدن امنیت شبکه وتطبیق پالیسی های مربوط تکنالوژی معلوماتی جهت عرضه خدمات صحی باکیفیت درمطابقت با اهداف استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles