داکتر انستزي

Ministry of Public Health - (315 Views) - Full Time
Closing Date : 31-May-2019

.

1 year ago - more ...

داکتر انستزي

Ministry of Public Health - (377 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

1 year ago - more ...

(هماهنگ کننده یا مسول حوزوی شمال شرق ( کنذز

Ministry of Public Health - (342 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

1 year ago - more ...

مامور میتر خوان - ولسوالی خان آباد - کندز برشنا

DABs - (242 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ.

1 year ago - more ...

مامور میتر خوان - ولسوالی امام صاحب - کندز برشنا

DABs - (314 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ

1 year ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles