داکتر انستزي

Ministry of Public Health - (110 Views) - Full Time
Closing Date : 31-May-2019

.

3 months ago - more ...

داکتر انستزي

Ministry of Public Health - (164 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

3 months ago - more ...

(هماهنگ کننده یا مسول حوزوی شمال شرق ( کنذز

Ministry of Public Health - (198 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

3 months ago - more ...

مامور میتر خوان - ولسوالی خان آباد - کندز برشنا

DABs - (66 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ.

4 months ago - more ...

مامور میتر خوان - ولسوالی امام صاحب - کندز برشنا

DABs - (62 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ

4 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles