مالی او اداری متخصص

Ministry Of Borders And Tribal Affairs
Afghanistan - (430 Views) - Full Time
Closing Date : 13-Jun-2019

د ظرفیت لوړولو  فعالیتونو د ظرفیت د لوړوالي کارمند خپل کاري را پور خپل اړوند آمر ته وړاندې کوي او همدارنګه داسې نورې دندې چې د  اړوند آمر لخوا ورته سپار کیږي تر سره کوي قبایلو سیمیز عوامو...

6 months ago - more ...

د ظرفیت د لوړوالي متخصص

Ministry Of Borders And Tribal Affairs
Afghanistan - (145 Views) - Full Time
Closing Date : 13-Apr-2019

. د ظرفیت لوړولو  فعالیتونو د ظرفیت د لوړوالي کارمند خپل کاري را پور خپل اړوند آمر ته وړاندې کوي او همدارنګه داسې نورې دندې چې د  اړوند آمر لخوا ورته سپار کیږي تر سره کوي قبایلو سیمیز عوا...

6 months ago - more ...

د جی ای اس متخصص

Ministry Of Borders And Tribal Affairs
Afghanistan - (175 Views) - Full Time
Closing Date : 13-Apr-2019

د وظیفی موخه: د وزارت په اړوند برخو کې د سرحدي ولایتونو، ولسوالیو او قبایلو په اړه د معلوماتو د راټولولو، ساتني، تحلیل او شریکولو په موخه د انلاین معلوماتي سیستم رامنځته کول ت...

6 months ago - more ...

مالوماتو را ټولولو چارو متخصص

Ministry Of Borders And Tribal Affairs
Afghanistan - (141 Views) - Full Time
Closing Date : 13-Apr-2019

.

6 months ago - more ...

د ډیټابیس افسر

Ministry Of Borders And Tribal Affairs
Afghanistan - (143 Views) - Full Time
Closing Date : 13-Apr-2019

د وظیفی موخه: د وزارت په اړوند برخو کې د سرحدي ولایتونو، ولسوالیو او قبایلو په اړه د معلوماتو د راټولولو، ساتني، تحلیل او شریکولو په موخه د انلاین ډیټابیسونو جوړول، بیا کتنه ا...

6 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles