اعلان مجدد: کارشناس تأمین مصونیت حمل و نقل

Ministry of Transport
Afghanistan - (229 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

تعیین و تطبیق شاخص های مصونیت در بخش ترانسپورت جاده ای، مراکز معاینات تخنیکی وسایط نقلیه و ترمینل های ترانسپورتی مسافربری مرتبط به ولایات.

11 months ago - more ...

کارشناس زیربناهای ترانسپورتی

Ministry of Transport
Afghanistan - (195 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

رهنمائی های تخنیکی درساحات دیزاین و اعمار تاسیسات زیر بناهای ترانسپورتی و ارائه مشوره جهت فراهم آوری تسهیلات زیربنائی (ترمینل های ترانسپورت، استیشن ها و غیره).

11 months ago - more ...

اعلان مجدد: کارشناس طرح شبکه های ترانسپورتی

Ministry of Transport
Afghanistan - (197 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

مطالعه، تحلیل، ارزیابی و طرح نظرهای مسلکی و فنی در ارتباط به پروژه ها و برنامه های انکشافی  وزارت ترانسپورت.

11 months ago - more ...

اعلان مجدد: متخصص ایجاد ایستگاه ها و توقف گاه ها

Ministry of Transport
Afghanistan - (193 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

مدیریت، کنترول و مراقبت  دایمی از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در بخش ترانسپورت باربری و مسافربری شهری و هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل بمنظور انسجام فعالیت های مشترک مربوط ترانسپورت شهری....

11 months ago - more ...

اعلان مجدد: متخصص ترانسپورت شهری

Ministry of Transport
Afghanistan - (185 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

ارائه طرح های مفید، جامع و علمی جهت بهبود وضعیت ترانسپورت شهری و مدرن سازی ترانسپورت شهری.

11 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles