اعلان مجدد: مدیرعمومی طرح قوانین و مقررات ترانسپورتی

Ministry of Transport
Afghanistan - (223 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

تهیه و ترتیب قوانین و مقررات برمبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوط به وزارت ترانسپورت به منظور تنظیم و قانونی ساختن فعالیت هایشان.

1 year ago - more ...

کرن کار امریت لغمان برشنا

DABs
Afghanistan - (268 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

شخص موظف این پست نظر به ضرورت سفر به ولایات نیز خواهند داشت و راپور ده به مدیر ترانسپورت میباشد.

1 year ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles