اعلان مجدد:مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ ها

Ministry of Transport
Afghanistan - (215 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Apr-2019

تعیین موقعیت ها و تنظیم صنوف تخنیکی و ترمیماتی مربوط به وسایط نقلیه مطابق به معیارهای شهری، ارتقای کیفیت ترمیم در ورکشاپهای تخنیکی و ترمیماتی و معیاری سازی آنها.

11 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles