بست ۵ مدیر مرکز تماس

Kabul Municipality
Afghanistan - (340 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Apr-2019

ایجاد ارتباط مؤثر با تماس گیرندگان، انتقال موضوع تماس به بخش مربوطه اداره به منظور پاسخگویی مناسب به آن

1 year ago - more ...

بست۵ گرافیک دیزاینر

Kabul Municipality
Afghanistan - (286 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Apr-2019

دیزاین گرافیکی و همکاری در فعالیت ها و پروژه های ریاست و هماهنگی آنها برای بدست آوردن اهداف استراتیژیک ریاست

1 year ago - more ...

بست ۵کمره مین و ویدیو ادیتور

Kabul Municipality
Afghanistan - (256 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Apr-2019

عکاسی و ویرایش ویدیوها و همکاری با مدیریت آگاهی عامه در اجرای فعالیت ها و پروژه های ریاست و هماهنگی آنها برای بدست آوردن اهداف استراتیژیک ریاست

1 year ago - more ...

بست ۶ مامور آگاهی عامه

Kabul Municipality
Afghanistan - (280 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Apr-2019

 

همکاری با مدیریت آگاهی عامه در پلان گذاری فعالیت ها و اجرای پروژه های ریاست و هماهنگی آنها برای بدست آوردن اهداف استراتیژیک ریاست

1 year ago - more ...

بست ۴مدیر ارتقای ظرفیت

Kabul Municipality
Afghanistan - (287 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Apr-2019

: طرح و تطبیق برنامه های آموزشی، پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینارها به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و انکشاف ظرفیت های موجوده کارمندان.

1 year ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles