متخصص دیتابیس و ویب سایت

اداره ملی حفاظت محیط زیست
Afghanistan - (61 Views) - Full Time
Closing Date : 23-Apr-2019

هدف وظیفه  :

تنظیم امورات مربوطه سیستم اطلاعات، ذخیره سازی معلومات، امن سازی سیستم، توسعه و حل مشکلات سیستم.

 

.......................

3 months ago - more ...

Web development and IT officer

Nexus Corporation
Afghanistan - (210 Views) - Full Time
Closing Date : 16-Apr-2019

The web development & (IT) officer will provide web development/designing & IT technical supports to the Kabul and Australia offices, including system web development and design, Coding, Ja...

3 months ago - more ...

تحلیلگر و انکشاف دهنده پالیسی

Ministry of Public Health
Afghanistan - (212 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

انکشاف وتوسعه پالیسی های مطروحۀ وزارت صحت عامه درعرصه خدمات صحی باکیفیت وجلوگیری ازوقوع امراض مطابق با اهداف استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل

Ministry of Public Health
Afghanistan - (179 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

: طرح٬وبهبود بخشیدن پروژه های تکنالوژی معلوماتی غرض عرضه خدمات صحی باکیفیت درمطابقت با استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...

مسول امنیت شبکه

Ministry of Public Health
Afghanistan - (209 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

بهبود بخشیدن امنیت شبکه وتطبیق پالیسی های مربوط تکنالوژی معلوماتی جهت عرضه خدمات صحی باکیفیت درمطابقت با اهداف استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

3 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles