مامور میتر خوان - ولسوالی خان آباد - کندز برشنا

DABs
Afghanistan - (101 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ.

7 months ago - more ...

مامور میتر خوان - ولسوالی امام صاحب - کندز برشنا

DABs
Afghanistan - (118 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ

7 months ago - more ...

سر شفت - سمنگان

DABs
Afghanistan - (79 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف ذیل بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

7 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles