مدیر محاسبه مواد - کابل برشنا

DABs
Afghanistan - (154 Views) - Full Time
Closing Date : 31-Mar-2019

شخص موظف این پست باید اطمینان دهد که بیلانس اجناس تحویلخانه ها با راپور های داده شده مطابق داشته و از چک های وارده و صادره باید مدیر عمومی محاسبه جنسی را هر وقت کتباً اطمینان دهد.

7 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles